از قلم شما

از قلم شما
صفحه ي قلم شما امكاني ست براي تمام علاقمندان ادبيات و بينندگان سايت كانون ادبيات ايران كه آثار و انديشه هاي خود را در معرض ديد و قضاوت ديگر بينندگان قرار دهند . در صورتي كه متن شما حداكثر چهار هزار كاركتر است مي توانيد به وسيله ي فرم اين صفحه آن را ارسال كنيد تا پس از بررسي در تحريريه ي سايت ، در صفحات به نمايش در آيد در صورتي كه متن شما بيش از چهار هزار كاركتر است و يا مايل هستيد متن هاي خود را به صورت فايل همراه با تصوير و موارد ارسال كنيد ، مي توانيد آن را به نشاني info@kanoonadabia.ir ايميل كنيد.